Kontakt
Tel.: +48 76 844 13 29, Fax.: +48 76 844 13 28

Zarząd spółki:
Pani Marlena Idczak
Prezes Zarządu

Pani Marzena Nowosadko
Członek Zarządu

Satus prawny:
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
KRS: 0000249518
REGON: 020171192
NIP: 692-240-16-44
Konto bankowe:
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr konta: 16 1090 2109 0000 0001 1243 6429

Wskazania prawne:
Firma TOP Grupa Polska stara się oddać do dyspozycji odpowiednie informacje i dane. Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za ich aktualizowanie, poprawność czy kompletność. Dotyczy to również wszystkich innych pośrednio czy bezpośrednio dołączonych stron internetowych, do których odnoszą się odsyłcze typu Hyperlink. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość takich stron, do których te odsyłacze prowadzą.

Teksty, obrazy, grafiki, loga itd. nie mogą być ani zmieniane, ani używane do celów handlowych, ani stosowane na innych stronach internetowych.

Wszystkie znaki handlowe i loga umieszczone na stronie internetowej firmy TOP Grupa Polska stanowią prawnie chronione znaki towarowe.

Polityka BHP w firmie TOP Grupa Polska sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy w Firmie TOP Grupa Polska Sp. z o.o. w Lubinie skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy wyraża zobowiązanie zarządu do:

 • zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,
 • stałego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • spełniania wymagań prawnych i innych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewniania odpowiednich zasobów i środków,
 • podnoszenia kwalifikacji i odpowiedzialności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • uznanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 45001:2018 jako integralnej części zarządzania firmą,
 • udostępnianie niezbędnych środków na projektowanie, utrzymanie i doskonalenie systemu (zlecenia, cele bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • uznanie wymagań klientów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i wdrażanie ich w firmie (wymagania wynikłe z kontraktów , zleceń itp.),
 • ustanowienie Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej aktualizacja,
 • ustalanie celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególne lata (dane wyjściowe z przeglądu zarządzania).
 • coroczne opracowanie analizy stanu BHP w Firmie oraz realizacja wniosków i zaleceń wynikających z analizy.

W ramach realizacji przyjętej Polityki bezpieczeństwa i higieny pracy zarząd Spółki zapewnia konsultacje z pracownikami oraz informuje wszystkich pracowników o aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z ich pracą poprzez:

 • ryzyko zawodowe – każdy pracownik jest zapoznawany,
 • szkolenia – przed przystąpieniem do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Systemu  Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • spotkania, narady – doraźnie w razie potrzeb.

Spółka określa swoje cele i zadania na poszczególne lata, stanowiące dane wyjściowe z przeglądu zarządzania. Przy ich planowaniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnianych jest wiele elementów, w szczególności:

 • wyniki identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego,
 • wyniki kontroli zewnętrznych,
 • wypadki przy pracy,
 • inne.

Obowiązująca deklaracja jest każdorazowo uwzględniana przy ustalaniu zarówno celów ogólnych, jak i szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast jej treść została uzgodniona z przedstawicielami pracowników oraz ogłoszona wszystkim pracownikom wraz z dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i wywieszona w ogólnie dostępnym miejscu w siedzibie TOP Grupa Polska . Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jest konsultowana z przedstawicielem pracowników przez Pełnomocnika ds. BHP lub Ząrząd, przy jej wprowadzaniu lub każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian.

Głównym celem ustalonej polityki TOP grupa Polska Sp. z o.o. jest uniknięcie wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dokument został przyjęty przez Zarząd dn 01.07.2019 r. mocą obowiązującą od dnia 01.07.2019